ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ЧАСОВЕТЕ:

НАЧАЛЕН ЕТАП I – IV КЛАС                              ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП V – XКЛАС

    1. 08.00 - 08.40                   1. 08.00 - 08.40
    2. 08.55 - 09.35                   2. 08.50 - 09.30
    3. 10.00 - 10.40                   3. 10.00- 10.40 
    4. 10.50 - 11.30                   4. 10.50 - 11.30
    5. 11.40 - 12.20                   5. 11.40 - 12.20
    6. 12.30 - 13.10                   6. 12.30 - 13.10
Уч. час за I и II клас е по 35 мин.        7. 13.20 -14.00                           

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИКА!

1. Учениците от всяка паралелка избират ученически съвет, който организира участието им в привлекателни за тях дейности с цел развиване на ученическата общност в паралелката и приобщаване към общоучилищния живот.
2. Да познават добре и да спазват стриктно всички разпоредби от Глава ІV, Раздел ІІ на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, указващ техните права и задължения.
​3.   Да се явяват за началото на учебните занятия не по-късно от 7,30 ч.
4. Да влизат в учебната сграда под строй в определеното време и да изчакват до идването на преподавателя за влизане в съответния кабинет или класна стая.
5.  Да посрещат влизането на учителите в клас със ставане на крака.
6.  Да се явяват в училище в приличен външен вид.
7. Да не внасят в училище ненужни за учебния процес и опасни за здравето вещи.
8. Да пазят личните си вещи, да не ги оставят без надзор.За изгубени вещи училището не носи отговорност.
9. Да опазват училищната собственост. При повреждането й да я възстановяват или заплащат.

10. Столуващите ученици да влизат през входа към столовата.
11. При отсъствие на преподавателя, да изчакат 15 минути пред кабинета и едва след разрешение от директора или помощник-директора да напуснат училищната сграда до следващия учебен час.
12. Да уважават личното достойнство на учителите и съучениците си и да не прилагат форми на психическо и физическо насилие върху тяхНакърняване на достойнството и авторитета на учителите е недопустимо.
13.  Да не се надвесват от прозорците на училището.
14.  Да носят личната си карта в училище и извън него.

        За решаване на тестове натиснете тук:

 

Тестове по Физика за 7 клас    

Критерии по Български език и литература