Проект BG051P0001-3.1.06

Проект Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес

съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г.