Проектът се реализира по Програма „Образование“ 2021 – 2027, съфинансиран от

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)

 • Срок на проекта – 60 месеца, но не по-късно от 31.12.2027 г.
 • Общ бюджет на проекта – 151 123 000 лева

ОСНОВНА ЦЕЛ – насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

 • Подобряване на приобщаващия характер на училищната образователна система с фокус върху учениците от уязвими групи, в това число роми, и намаляване дела на преждевременно напусналите училище.
 • Повишаване на мотивацията на учениците за учене и стимулиране на творческите им изяви.
 • Изграждане на подкрепяща общност, в която участниците се чувстват приобщени и значими, с оглед повишаване активността на учениците от уязвими групи в основното образование
 • Повишаване капацитета на педагогическите специалисти за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, съобразно индивидуалните потребности на всеки един ученик и на педагогическия персонал, вкл. образователни медиатори, социални работници, помощници на учителя, подкрепящи учениците от уязвими групи и техните родители

УЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

ДЕЙНОСТ 1. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, вкл. нови за системата учители, за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие както и обучения за непедагогическия персонал, вкл. образователни медиатори и социални работници за подпомагане на обучението, в съответствие с одобрени програми за професионалното и кариерното им развитие
Дейността включва обучения на педагогически специалисти за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие и обучения на непедагогически персонал за подпомагане на обучението и подкрепата на учениците.

ДЕЙНОСТ 3. Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование

ДЕЙНОСТ 4. Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование
Изпълнението на дейността изисква планиране, организиране и провеждане на допълнителни обучения на ученици от I – XII клас в риск от напускане на образователната система, които имат системни трудности и пропуски при овладяване на учебното съдържание по съответен учебен предмет или по няколко учебнипредмета.

ДЕЙНОСТ 5. Провеждане на занимания по интереси, междуучилищни дейности и кариерно ориентиране и консултиране за обща подкрепа в училищното образование.

Дейност 1: Включени са двама педагогически специалисти и един непедагогически специалист на тема по избор от указанията.

Дейност 4 „Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование“ са включени ученици, които ще се явят на НВО – IV, VII и X клас.

 1. Начален етап IV клас две групи, по три пакета (ученик по 10 часа):
 • Български език и литература – 1 група /8 ученици/
 • Математика – 1 група /8 ученици/
 1. Прогимназиален етап VII клас по три пакета (ученик по 10 часа):
 • Математика – 1 група /8 ученици/
 • Български език и литература – 1 група /8 ученици/
 1. Гимназиален етап X клас по три пакета (ученик по 10 часа):
 • Математика – 1 група /8 ученици/
 • Български език и литература – 1 група /8 ученици/

По Дейност 5:

Сформиране на група Занимания по интереси – „Творчески модели“ с ученици от V – VI клас /15 ученици/.

Целта на проекта е изграждане на търпение, толерантност, постоянство и сръчност. Подобряване на фината моторика, усет към красивото, цветоусещане и др. Формиране у децата на навици за събиране и използване на отпадъчни и подръчни материали за изработка на оригинални и красиви изделия. Акцентът се поставя не само върху изпълнителната дейност, а върху мотивирането на децата да усвоят различни техники и похвати при изработване на дадено изделие. Да тестват различни материали – хартия, глина, картон, прежда, филц и др. и тяхната съвместимост, да прилагат идеи, да развият въображение и стил, които да прилагат в конкретни ситуации. Да могат сами да направят изделие за даден повод, с което да изненадат близките си.

СНИМКИ ПО ДЕЙНОСТ 5

График за провеждане