BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лв. и се финансира по  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г. По проекта ще бъдат обхванати всички училища в страната.

Линк към сайта

Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици:
В училището са доставени 11 броя Лаптопи с ОС Windows: Dell Latitude Education 3190 2-in-1 за ученици.
15 броя Таблет с ОС Windows: ShareVDI – Tablet T1. 7 броя Лаптопи с ОС Windows: Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 за педагогически специалисти.

Учебна година 2021/2022 година

В училището са проведени обучения на 4 групи по проекта с по 5 участника, които са получили сертификати за участие.
Една група с учениците от втори клас и две групи с учениците от 1-ви клас по Дейност 2 и една група с родителите им по Дейност 4.

Учебна година 2022/2023 година

В училището са проведени обучения на 4 групи по проекта, които са получили сертификати за участие.
Три групи с учениците от първи клас по Дейност 2 и една група с родителите им по Дейност 4.

Учебна година 2023/2024 година

В училището са проведени обучения на 4 групи по проекта, които са получили сертификати за участие.
Три групи с учениците от първи клас по Дейност 2 и една група с родителите им по Дейност 4.