Имена e-mail адрес Предмети
Рукие Дурлева rukie.durleva@edu.mon.bg Български език

Руски език

Хава Хасанова hava.hasanova@edu.mon.bg Начален учител
Гьонюл Герджикова gyonyul.gerdzhikova@edu.mon.bg Начален учител
Кериме Хасанова kerime.hasanova@edu.mon.bg

 

Начален учител
Зюлейха Мустафова zyuleyha.ib.mustafa@edu.mon.bg

 

Начален учител
Салих Тупев salih.tupev@edu.mon.bg

 

Биология и здравно образование

Химия и опазване на околната среда

Човекът и природата

Фикрет Ислямов fikret.islyamov@edu.mon.bg

 

Технологии и предприемачество
Физическо възпитание и спорт
Анифе Бузгова anife.buzgova@edu.mon.bg

 

Български език и литература

Английски език

Севгюл Мустафова sevgyul.mustafova@edu.mon.bg

 

География и икономика

Музика

Шермин Османов shermin.osmanov@edu.mon.bg

 

Ръководител на направление ИКТ

Информационни технологии

Севгюл Мехмедова sevgyul.mehmedova@edu.mon.bg

 

Български език и литература

Философия

Юмгюлсюм Ахмедова

Хатидже Османова

yumgyulsyum.ahmedova@edu.mon.bg

 

hatidzhe.osmanova@edu.mon.bg 

 Математика

Математика

Информационни технологии

Фатме

Дуралиева

fatme.duralieva@edu.mon.bg Български език и литература

Изобразително изкуство

Гюнай Алиев gyunay.aliev@edu.mon.bg

 

Учител на група V-VII клас
Шукрие Арифова shukrie.arifova@edu.mon.bg

 

Учител на група V-VII клас
Хюсню Реджеб hyusnyu.redzhebov@edu.mon.bg

 

Учител на група I-IV клас
Хатидже Дурльова

 

hatidzhe.durlyova@edu.mon.bg

 

Учител на група I-IV клас
Мелиха Исмаилова meliha.is.ismailova@edu.mon.bg

 

Учител на група I-IV клас