План програма за действие БДП 2023/2024 година

Ден на безопасността на движението по пътищата

Заповед за извършен избор по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

Предоставяне на услуги

Правила за вътрешно подаване на сигнали

Правилник за дейността на училището 

Дейност на обществения съвет и организация на работа

Стратегия за развитие

Училищен учебен план

Годишен план на дейността на училището

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Етичен кодекс на училищната общност

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности

Форми на обучение

Годишна учебна програма за целодневна организация

План за квалификация на педагогическите кадри

План за работа на училищен координационен съвет

План за сигурност

План на дейността на училищна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

План за действия при бедствия извънредни ситуации и пожари

Правила за работа в извънредни ситуации

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Правилник за работа в компютърната зала