Предоставяне на услуги

Вътрешни правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция

Противодействие на училищния тормоз между учениците

Правилник за дейността на училището 

Дейност на обществения съвет и организация на работа

Стратегия за развитие

Училищен учебен план за 1 клас

Училищен учебен план за 5 клас

Годишен план за дейността на училището

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Етичен кодекс на училищната общност

План на УКБППМН

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за равни възможности

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден