Имена e-mail адрес Предмети
Едиз Герджиков e_gerdzhikov@oubyalareka.org

 

Директор

Физика

Хава Хасанова h_hasanova@oubyalareka.org

 

Начален учител
Гьонюл Герджикова g_gerdzhikova@oubyalareka.org

 

Начален учител
Кериме Хасанова k_hasanova@oubyalareka.org

 

Начален учител
Зюлейха Мустафова z_mustafova@oubyalareka.org

 

Начален учител
Салих Тупев s_tupev@oubyalareka.org

 

Биология и здравно образование

Химия и опазване на околната среда

Човекът и природата

Фикрет Ислямов f_islyamov@oubyalareka.org

 

Технологии и предприемачество
Физическо възпитание и спорт
Анифе Бузгова a_buzgova@oubyalareka.org

 

Български език и литература

Английски език

Севгюл Мустафова s_mustafova@oubyalareka.org

 

География и икономика

Музика

Шермин Османов sh_osmanov@oubyalareka.org

 

Ръководител на направление ИКТ

Информационни технологии

Севгюл Мехмедова s_mehmedova@oubyalareka.org

 

Български език и литература

Философия

Юмгюлсюм Ахмедова

Хатидже Османова

y_ahmedova@oubyalareka.org

h_osmanova@oubyalareka.org    

 Математика

Математика

Информационни технологии

Назмие Мехмедали n_mehmedali@oubyalareka.org

 

Български език и литература

Изобразително изкуство

Гюнай Алиев g_aliev@oubyalareka.org

 

Учител на група 5-7 клас
Рукие Дурлева r_durleva@oubyalareka.org Учител на група 5-7 клас
Шукрие Арифова sh_arifova@oubyalareka.org

 

Учител на група 5-7 клас
Хюсню Реджеб h_redjeb@oubyalareka.org

 

Учител на група 1-4 клас
Хатидже Дурльова

 

h_durlyova@oubyalareka.org

 

Учител на група 1-4 клас
Мелиха Исмаилова m_ismailova@oubyalareka.org

 

Учител на група 1-4 клас